Koorinformatie

Het koor repeteert in het Andreashuis (Tuinstraat 63a), te Brummen, ongeveer eens in de veertien dagen op vrijdagavond. We starten dan om 19.30 uur en de repetities duren 2 uur. De koffie en thee kosten € 1,00 voor twee kopjes.
We zingen heel verschillende stukken. Kortere en langere, in diverse talen. Soms licht klassiek, maar een Afrikaans lied of een popliedje komen ook voor. Of een Engels kerstlied, of een vroom 16e-eeuws lied, of een…
Voor veel leden is het zingen meer middel dan doel, maar als we gekozen hebben voor een optreden (plm. twee keer per jaar), is er van iedereen volledige inzet. En vaak overtreffen we onze eigen verwachtingen. We hebben vier stemgroepen; sopranen, alten, tenoren en bassen.

De contributie bedraagt € 170,00 per jaar.

Dirigent is Alyde Touwen

Aanname nieuwe leden.
1. Belangstellenden mogen 2 repetities bijwonen om te bepalen of het iets voor ze is. We zijn heel blij als er eens iemand mee komt doen en hebben muziek te leen voor wie eens iets wil proberen.
2. Heb je echt zin gekregen dan kun je je als aspirant-lid bij de secretaris opgeven voor het koor (E-mail: vroolijkheid@gmail.com).
3. Als de “proef avonden” als positief worden ervaren kan het aspirant-lid instromen. De contributieregeling gaat dan in.
4. Aspirant-leden worden op de wachtlijst geplaatst als de stemgroep vol zit. Maar voorlopig zal dat niet aan de orde zijn.
5. Koorleden die doorschuiven naar een andere stemgroep, gaan vóór op aspirant-leden op de wachtlijst.

De getallen
1. Het koor telt in principe maximaal 55 leden.
2. We streven naar een optimale balans van de 4 stemgroepen.
3. Het bestuur bepaalt, in overleg met de dirigent, of een stemgroep vol zit.

Achterliggende motivatie
We kiezen ervoor om het koor niet onbeperkt te laten groeien. Het wordt dan onpersoonlijker, terwijl we juist een hechte betrokken club mensen willen zijn. We willen verbonden blijven met de buurtschap Broek.

Contributie
1. De contributie bedraagt € 170,00 per jaar. Dit kan in twee delen worden betaald. Uitgegaan wordt van een kalenderjaar: van 1 januari tot 1 januari. We zijn 10 maanden per jaar actief.
2. De contributie dient te worden voldaan aan het begin van het seizoen.
3. Leden die later in het seizoen instromen, betalen slechts het aantal keren dat ze in dat jaar op een repetitie komen.
4. Het contributiebedrag dient gestort te worden op IBAN NL42 INGB 0004701824 ten name van Broeks Koor de Vroolijkheid onder vermelding van het contributiejaar.
5. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt geen contributie gerestitueerd.
6. De penningmeester is verantwoordelijk voor de inning van de contributie. Bij eventuele vragen over de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

De koorrepetities: We beginnen om 19.15 met koffie en thee. Stipt 19.30 beginnen we met zingen.

Bladmuziek
De muziek wordt per mail verspreid zodat iedereen dit zelf kan afdrukken. U dient dus een E-mailadres op te geven.

Afmelden
Bent U verhinderd meld Udan af bij de secretaris Ans Uit de Weerd: 0630426446 (ook Whattsapp) of 0575565215.

Commissies
Om de hoeveelheid werk en inspiratie te verdelen bestaan er diverse commissies. Er wordt van de leden verwacht dat ze hun steentje bijdragen om alles in goede banen te leiden. Voor een aantal werkzaamheden bestaat een roulerend systeem. Natuurlijk zijn er noodzakelijke werkzaamheden en dingen die we uitsluitend voor de lol doen.

De koffiegroep zorgt voor inkoop van koffie, thee etc. wat nodig is voor de repetitieavonden, voor de was en instructies.

De Catering wordt in tweetallen georganiseerd en zorgt op de repetitie avonden voor het uitdelen van de koffie, thee, koekjes enz. Aan het begin van het nieuwe seizoen deelt de secretaris alle leden hiervoor in. Ieder zorgt er dus bij toerbeurt voor dat de zangers en zangeressen in de pauze iets te drinken en te knabbelen kunnen krijgen. De dienstdoende leden zorgen ook voor het klaarzetten van de stoelen, doen de afwas en zetten na afloop de stoelen weer terug op hun plek. Kan iemand niet, vraag een ander of ruil de beurt.

Commissie nazit: Ongeveer eens per maand is er na de repetitie gelegenheid om wat meer met elkaar te praten. De commissie verzorgt hiervoor (ook per toerbeurt) de catering.


De Muziekcommissie heeft enkele leden die de vertegenwoordigers van de overige koorleden vormen. Deze leden zoeken samen met de dirigent het repertoire uit voor het koor. Ook het beheer van het archief valt onder deze commissie en elk lid van deze commissie heeft inzage in het archief.


De commissie Lief en Leed houdt zich vanzelfsprekend bezig met persoonlijke problematiek van de koorleden, zoals ziektes, afscheid, felicitaties of jubilea.


De commissie Vroolijkheid vormt het creatieve hart van het koor. Zij verzorgen de evenementen binnen koorverband zoals een Bonte Avond en naar buiten toe bijvoorbeeld de optredens.